$value) { if(UC_APPID != $appid) { $_SCONFIG['uc_status'] = 1; } if($value['open']) { if(empty($_SGLOBAL['appmenu'])) { $_SGLOBAL['appmenu'] = $value; } else { $_SGLOBAL['appmenus'][] = $value; } } } } 有机生活-今天我们为什么怀念乡村?——朱启臻等《留住美丽乡村——乡村存在的价值》札记之一…-农盟集市-农盟点点 - 农盟网_参与式保障体系的有机食品网_农产品电商O2O平台_农产品预售订制_农产品地图_农产品分销_农夫市集_PGS农场_农盟教学, 关注食品安全,倡导有机生活